Nová zelená úsporám – zateplení domu

Pro koho je program Nová Zelená Úsporám určen?


Rodinné domy Logo_zelena-usporam 

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Bytové domy

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik dostanete peněz?


Rodinné domy

 • až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)!
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory.
 • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Bytové domy

 • až 50 % z celkových způsobilých výdajů!
 • 700 – 3 800 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpor.
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Jak požádat o dotaci?


 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci?


 • Dotace ve výši 30 000 Kč až do maximální možné částky 650 000 Kč získáte následujícím způsobem.
 • S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu.
 • S vyšší finanční podporou můžete počítat, pokud bude navrhovaný rozsah opatření větší nebo pokud bude spojeno více opatření do jedné žádosti. Například budete současně řešit nejen zateplení domu, ale také využití obnovitelných zdrojů nebo hospodaření s vodou. Naopak při malém rozsahu opatření, například pouze při výměně oken nebo zateplení menší části domu nedostatečnou tloušťkou izolace, s největší pravděpodobností podmínky pro poskytnutí podpory nesplníte.

Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. V některých případech pak může být vhodné rozdělit svůj záměr na etapy a ty realizovat postupně.

Jak postupovat se žádostí o dotaci Nová Zelená Úsporám?


 • Najděte si projektanta a energetického specialistu
 • Připravte si dokumenty k podání žádosti
 • Elektronická identita občana
 • Vyplňte elektronickou žádost o dotaci
 • Vyčkejte na akceptační dopis
 • Zajistěte si odborný technický dozor
 • Buďte obezřetní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů
 • Doložte provedené práce
 • Vyčkejte na výplatu dotace

 

1) Najděte si projektanta a energetického specialistu

Než se pustíte do samotných prací, doporučujeme zjistit si podmínky, za kterých je lze dotovaná opatření realizovat. Najdete je pro všechna podporovaná opatření souhrnně v těchto dvou dokumentech:

Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Poradit by vám měl projektant a zejména příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním. Uvedené platí zejména v případě žádostí na zateplení nebo novostavbu domu.

2) Připravte si dokumenty k podání žádosti

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat zejména:

Odborný posudek, požadovaný rozsah obou částí posudku je uveden v kapitole 7 Závazných pokynů. Pokud je povinnou součástí posudku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jedná se o oblasti podpory A a B, a žádost budete podávat sami, budete potřebovat i číslo energetického specialisty a čísla pro vložení do žádosti o dotaci ze systému ENEX, které vám poskytne energetický specialista.

Přehled všech požadovaných dokumentů, potřebných k podání žádosti najdete na stránce Podání žádosti o dotaci.

Veškeré dokumenty včetně žádosti musí být předány výhradně digitálně, prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostí – AIS SFŽP ČR.

Dokumenty, které máte pouze v papírové podobě, převeďte do digitální (naskenujte). Doporučujeme přednostně využít formát pdf. Použití elektronických podpisů není požadováno, ani jiné způsoby ověření digitalizovaných dokumentů. Papírové originály dokumentů však pečlivě uschovejte pro možnost případné pozdější kontroly. Prosíme o kontrolu čitelnosti předávaných dokumentů, zároveň se však snažte velikost souborů minimalizovat.

3) Elektronická identita občana

Pro podání žádosti budete potřebovat tzv. elektronickou identifikaci – identitu občana. Identitu občana získáte na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Pokud ji ještě nemáte zřízenou, učiňte tak prostřednictvím webu identitaobcana.cz. Návod, jak si opatřit identitu občana, najdete na stránce Identita občana.

4) Vyplňte elektronickou žádost o dotaci

Do informačního systému pro podání žádosti se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Pomůže vám tento návod. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu.

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

5) Vyčkejte na akceptační dopis

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 24 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

6) Zajistěte si odborný technický dozor

Realizujete-li opatření v oblasti podpory A nebo B, tedy zateplení stávajícího domu nebo novostavbu, je vaší povinností mít po dobu realizace zajištěn odborný technický dozor, a to k tomu způsobilou osobou. 

7) Doložte provedené práce

Jsou-li všechny práce dokončeny a v pořádku, doložte nám jejich realizaci. Doložení provedených prací opět provedete sami nebo vámi zmocněná osoba, a to vyplněním příslušných částí v systému a nahráním digitalizovaných dokladů o realizaci. Obdobně jako při podání žádosti předáváte dokumenty výhradně digitálně. Přehled všech dokumentů, které musíte k doložení realizace doložit, najdete na stránce Doložení realizace.

Doložené dokumenty poté zkontrolujeme při závěrečném vyhodnocení. V případě nedostatků od nás obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti výzvu k odstranění nedostatků s případnou stanovenou lhůtou pro doložení. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

8) Vyčkejte na výplatu dotace

Čerpání prostředků bude provedeno po vydání kladného rozhodnutí ministra životního prostředí. Podpora je poskytována ex post (tedy až po provedení podpořených opatření a doložení dokladů dokumentujících realizaci), a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet uvedený v systému AIS SFŽP ČR. Výše podpory může být upravena na základě doložených podkladů a případného omezení veřejné podpory.

Jsme připraveni Vám pomoci


Obchodní oddělení:  
Ing. Jiří Boleček
mobil: +420 777 824 714
info@foukanaizolacebrno.cz

Nebo nám pošlete vyplněný formulář, po jeho obdržení vám odpovíme co nejdříve.


Nakonec je tu pomoc v výběrem materiálu

Dotace se vztahují na veškeré materiály, které máme v nabídce.

 

Porovnání v případě dotací na RD Nová Zelená Úsporám light Nová Zelená Úsporám
Žadatelé vlastníci rodinných domů vlastníci rodinných a bytových domů
Typ domácností dle výběru nízkopříjmové skupiny bez omezení
Míra podpory až 100 % max. 60 %
Výše podpory max. 60 % dle opatření
Vyplácení podpory zálohově i předem po dokončení a zaplacení 100% částky na provedená opatření
Typ opatření zateplení, výměna oken a dveří široká škála opatření
Požadavek na projektovou dokumentaci PENB NE ANO
Délka realizace 1 rok (prodloužení možné max.o 0,5 roku) 2 roky (možnost prodloužení)

(zdroj: https://novazelenausporam.cz/)